Algemene Voorwaarden Grenzeloos Gastvrij

Algemene Voorwaarden Grenzeloos Gastvrij

In deze algemene voorwaarden zijn de rechten en verplichtingen vastgelegd die van toepassing zijn op het gebruik van de diensten en producten aangeboden door Grenzeloos Gastvrij. Wij streven naar een sterke samenwerkingsrelatie met onze klanten en deelnemers. Indien je vragen, opmerkingen, of moeilijkheden hebt met betrekking tot deze voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@grenzeloos-gastvrij.com.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder 'Grenzeloos Gastvrij' de organisatie vertegenwoordigd door Harold Engelen en Lisette Engelen, ingeschreven onder de naam Engelen Advies VOF, gevestigd te [Adres], ingeschreven onder KvK-nummer 91236037, handelend onder de namen Grenzeloos Gastvrij, Brand My en Engelen Advies.

1.2 Klant: de (rechts)persoon aan wie Grenzeloos Gastvrij een product in de vorm van een dienst, een fysiek product of een digitaal product verkoopt.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst (inclusief deze Algemene voorwaarden) tussen Grenzeloos Gastvrij en de klant op basis waarvan Grenzeloos Gastvrij aan de klant diensten verleent of producten verkoopt.

1.4 Offerte: de offerte (inclusief deze algemene voorwaarden) door Grenzeloos Gastvrij aangeboden aan de klant. Na ondertekening wordt deze offerte een overeenkomst.

1.5 Leerplatform: het online platform waarop de klant toegang heeft tot de aangeboden diensten, trainingen, modules en content.

1.6 Community: het online interactieve gedeelte van het leerplatform waar de klant kan deelnemen aan discussies, vragen kan stellen en kennis kan delen met andere deelnemers.

1.7 Producten: de diensten, trainingen, workshops, cursussen, digitale producten en andere aanbiedingen die door Grenzeloos Gastvrij worden aangeboden.

1.8 Diensten: de door Grenzeloos Gastvrij geleverde activiteiten, zoals trainingen, workshops, cursussen, events en coaching.

1.9 Ethiekcode: de gedragsregels en ethische normen die door Grenzeloos Gastvrij zijn opgesteld en die de klant dient na te leven bij deelname aan de aangeboden diensten en community.

1.10 Schadevergoeding: een vergoeding die de klant aan Grenzeloos Gastvrij verschuldigd is als gevolg van schending van de overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd delen van materiaal en schending van intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Grenzeloos Gastvrij en op alle transacties en interacties tussen Grenzeloos Gastvrij en de klant.

2.2 De algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van Grenzeloos Gastvrij, www.grenzeloos-gastvrij.com, en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

2.3 Grenzeloos Gastvrij is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en gepubliceerd op www.grenzeloos-gastvrij.com. Ze treden 14 dagen na publicatie in werking, of op een andere datum die in de publicatie wordt bekendgemaakt, met inachtneming van een termijn van minimaal 14 dagen.

2.4 Indien de klant de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Grenzeloos Gastvrij tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het eventueel betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.5 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Grenzeloos Gastvrij en de klant zullen in dat geval overleggen om de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling met dezelfde strekking.


Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Grenzeloos Gastvrij zijn vrijblijvend en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt en kunnen worden herroepen of gewijzigd indien blijkt dat deze informatie onjuist, onvolledig of onnauwkeurig is.

3.2 De overeenkomst tussen Grenzeloos Gastvrij en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via het bestelformulier op de website van Grenzeloos Gastvrij en deze bestelling volledig is afgerond. De klant ontvangt hiervan een orderbevestiging per e-mail.

3.3 Grenzeloos Gastvrij behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of te annuleren. In geval van annulering zal Grenzeloos Gastvrij de klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen en eventuele reeds betaalde bedragen terugbetalen.

3.4 Grenzeloos Gastvrij is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst, waarbij Grenzeloos Gastvrij verantwoordelijk blijft voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

3.5 Grenzeloos Gastvrij is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die voortvloeien uit eventuele onjuistheden in de offertes, aanbiedingen of andere communicatie, noch voor enige schade of kosten die voortvloeien uit de annulering of weigering van een bestelling.


Artikel 4. Diensten via het leerplatform en community

4.1 Grenzeloos Gastvrij verleent aan de klant toegang tot het leerplatform en/of de community, waarin diverse diensten en informatie worden aangeboden. De klant erkent en stemt ermee in dat het leerplatform en de community mogelijk door derden worden beheerd en gehost. Grenzeloos Gastvrij streeft ernaar om een waardevolle en veilige omgeving te bieden voor de klant om kennis en ervaringen te delen.

4.2 De klant is verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens voor het leerplatform en de community. De klant stemt ermee in om zijn inloggegevens niet te delen met derden en om Grenzeloos Gastvrij onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van zijn account.

4.3 Grenzeloos Gastvrij behoudt zich het recht voor om de inhoud en beschikbaarheid van het leerplatform en de community naar eigen inzicht aan te passen, te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. Grenzeloos Gastvrij streeft ernaar om het leerplatform en de community te allen tijde beschikbaar te houden, maar garandeert niet dat deze ononderbroken en foutloos zullen zijn.

4.4 De klant begrijpt dat het leerplatform en de community mogelijk links kunnen bevatten naar websites, inhoud of diensten van derden. Grenzeloos Gastvrij is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, veiligheid, inhoud of beschikbaarheid van dergelijke externe bronnen. Het gebruik van dergelijke bronnen is volledig op eigen risico van de klant.

4.5 Grenzeloos Gastvrij spant zich in om de inhoud op het leerplatform en in de community zo accuraat en actueel mogelijk te houden. Desondanks kan Grenzeloos Gastvrij geen garantie geven voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie. De klant wordt aangemoedigd om zelfstandig te verifiëren en kritisch te kijken naar de verstrekte informatie en adviezen.

4.6 De klant erkent dat de interactie met andere deelnemers in de community een waardevol aspect van het platform kan zijn. Grenzeloos Gastvrij moedigt een respectvolle en constructieve communicatie aan tussen deelnemers. Het is echter aan Grenzeloos Gastvrij om, naar eigen inzicht, inhoud te verwijderen of de toegang van een deelnemer tot de community te beperken indien deze in strijd is met de gedragsregels of de wet.

4.7 Grenzeloos Gastvrij behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de toegang van een klant tot het leerplatform en/of de community op te schorten of te beëindigen indien de klant handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, gedragsregels, de wet of indien de klant anderszins schadelijke activiteiten uitvoert die het functioneren van het platform kunnen verstoren.


Artikel 5. Duur van het gebruiksrecht

5.1 De termijn van toegang tot producten en diensten wordt duidelijk vermeld bij aankoop. Gewoonlijk bieden wij levenslange toegang tot aangeschafte producten. Bij abonnementen vernieuwen wij deze automatisch per termijn (maand of jaar).

5.2 Met "levenslang" wordt bedoeld: zolang de dienst beschikbaar wordt gesteld.

5.3 Grenzeloos Gastvrij behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en duur van het gebruiksrecht van producten en diensten aan te passen. In het geval van een dergelijke aanpassing zal Grenzeloos Gastvrij de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen, met inachtneming van een redelijke kennisgevingsperiode. De klant heeft het recht om de gewijzigde voorwaarden te aanvaarden of de overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden.

5.4 Bij beëindiging van een product of dienst zal Grenzeloos Gastvrij, indien van toepassing, inspanningen leveren om de klant de mogelijkheid te bieden om zijn of haar gegevens en content op een veilige en toegankelijke manier te exporteren of over te dragen. Grenzeloos Gastvrij kan echter niet garanderen dat alle gegevens en content behouden zullen blijven na beëindiging van de overeenkomst.

5.5 Na beëindiging van een product of dienst heeft de klant geen recht meer op toegang tot het leerplatform, de community of andere bijbehorende services. De klant is verantwoordelijk voor het veiligstellen van eventuele belangrijke informatie of materialen voordat de toegang wordt beëindigd.

5.6 Indien een product of dienst een automatisch verlengingsmechanisme heeft, zal Grenzeloos Gastvrij de klant tijdig informeren over de naderende verlenging en de bijbehorende kosten. De klant heeft het recht om de verlenging te accepteren of tijdig op te zeggen volgens de geldende opzegvoorwaarden zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

5.7 In geval van beëindiging of opzegging van een product of dienst, ongeacht de reden, zal de klant geen recht hebben op enige vorm van compensatie of schadevergoeding van Grenzeloos Gastvrij, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden of de wet.


Artikel 6. Rechten en plichten van Grenzeloos Gastvrij

6.1 Grenzeloos Gastvrij behoudt zich het recht voor om de aard, inhoud en frequentie van de aangeboden diensten in de community naar eigen inzicht te bepalen. Deze sessies kunnen, om uiteenlopende redenen, worden verschoven, geannuleerd of gewijzigd. De klant erkent dat dergelijke wijzigingen kunnen plaatsvinden en kan hieraan geen onvoorwaardelijke rechten ontlenen.

6.2 De aangeboden diensten in de community kunnen worden verzorgd door medewerkers van Grenzeloos Gastvrij, maar ook door zorgvuldig geselecteerde derden. Hoewel Grenzeloos Gastvrij zich inspant om hoogwaardige diensten te waarborgen, kan zij niet garanderen dat alle diensten van derden foutloos of volledig zijn. De klant begrijpt en aanvaardt dat Grenzeloos Gastvrij niet aansprakelijk is voor enige tekortkomingen in diensten of producten die door derden worden geleverd.

6.3 Zowel online als offline trainingen, live sessies en andere diensten kunnen worden onderworpen aan maximale deelnemersaantallen om de kwaliteit en effectiviteit van de aangeboden sessies te waarborgen. Deze beperkingen kunnen per sessie verschillen en worden door Grenzeloos Gastvrij op een eerlijke en transparante manier gecommuniceerd.

6.4 Grenzeloos Gastvrij spant zich in om de diensten continu beschikbaar te stellen, maar kan geen ononderbroken en foutloze toegang tot de diensten garanderen. Er kunnen zich situaties voordoen waarin de diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van technische problemen, onderhoud of andere redenen. Grenzeloos Gastvrij zal zich inzetten om dergelijke onderbrekingen tot een minimum te beperken en zal indien mogelijk voorafgaand aan gepland onderhoud de klant informeren over mogelijke tijdelijke beschikbaarheid.

6.5 Grenzeloos Gastvrij behoudt zich het recht voor om nieuwe trainingen, modules, documenten of functies aan het leerplatform en de community toe te voegen. Deze aanvullingen vallen niet automatisch binnen de scope van bestaande overeenkomsten. In het geval dat dergelijke aanvullingen extra kosten met zich meebrengen, zal Grenzeloos Gastvrij de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om deze aanvullingen aan te schaffen volgens de geldende voorwaarden.


Artikel 7. Rechten en plichten van de klant

7.1 De klant verkrijgt het recht om het verstrekte materiaal en de aangeboden diensten binnen het kader van de overeenkomst te gebruiken en te benutten voor persoonlijke of zakelijke doeleinden.

7.2 De klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe om het verstrekte materiaal en de inhoud van de diensten strikt voor eigen gebruik aan te wenden en deze op geen enkele wijze te verspreiden, kopiëren, reproduceren, delen, verkopen, verhuren, vertalen, aanpassen, wijzigen, of enig ander gebruik te maken dat buiten de context van de overeenkomst valt. In het geval dat de klant in strijd handelt met deze bepaling en ongeautoriseerde verspreiding of deling van het materiaal plaatsvindt, aanvaardt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dergelijke handelingen, en gaat hij akkoord met het vergoeden van alle kosten en schade die voortvloeien uit het herstellen van de ongeoorloofde verspreiding. Daarnaast kan de klant juridisch worden vervolgd en wordt er een schadevergoeding van ten minste € 5000,00 per inbreuk in rekening gebracht.

7.3 Het is de klant niet toegestaan om de verstrekte inloggegevens, gebruikersnamen, wachtwoorden of andere toegangsgegevens met derden te delen. De klant is verantwoordelijk voor het veilig bewaren en beschermen van deze gegevens om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

7.4 De klant erkent dat het verstrekte materiaal en de aangeboden diensten eigendom zijn van Grenzeloos Gastvrij of haar licentiegevers. Het is de klant niet toegestaan om enig deel van het materiaal of de diensten te wijzigen, reproduceren, kopiëren, distribueren, overdragen, vertalen, verkopen, verhuren, aanpassen of afgeleide werken te creëren op basis hiervan, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan binnen de overeenkomst.

7.5 De klant stemt ermee in om de privacy van andere deelnemers en gebruikers van de diensten te respecteren en geen ongepast gedrag te vertonen, zoals het delen van vertrouwelijke informatie van medegebruikers, het gebruik van aanstootgevende taal of enig ander gedrag dat de sfeer van de community verstoort.

7.6 De klant erkent dat Grenzeloos Gastvrij gerechtigd is om de toegang tot de diensten op te schorten of te beëindigen indien de klant in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst, zonder enige verplichting tot restitutie van betalingen of vergoeding van schade.


Artikel 8. Vergoedingen en Prijzen

8.1 Bij de aankoop van een lidmaatschap dat maandelijks of jaarlijks wordt afgesloten, hanteert Grenzeloos Gastvrij een lifetime prijs. Dit betekent dat zolang de klant het lidmaatschap behoudt, de prijs vast blijft staan en niet tussentijds zal worden verhoogd.

8.2 Onder "lifetime" verstaan wij de periode waarin het specifieke product of de dienst wordt aangeboden door Grenzeloos Gastvrij.

8.3 In sommige gevallen kan de klant gedurende een beperkte periode gratis toegang krijgen tot een lidmaatschap. Na afloop van deze periode zal Grenzeloos Gastvrij de klant verzoeken om betaling te doen voor de verlenging van het lidmaatschap. Indien de klant dit verzoek weigert, zal de overeenkomst komen te vervallen.

8.4 Voor een jaarlijks lidmaatschap geldt dat de betaling per jaar geschiedt en dit lidmaatschap kan ook jaarlijks worden opgezegd. Bij een maandelijks lidmaatschap is de betaling per maand en kan dit lidmaatschap maandelijks worden opgezegd.

8.5 Bij de aankoop van losse producten krijgt de klant direct toegang tot het product nadat de betaling is voldaan.

8.6 Grenzeloos Gastvrij behoudt te allen tijde het recht om de toegang tot het leerplatform en/of de community te blokkeren indien de klant niet aan de betalingsverplichting voldoet zoals overeengekomen, indien de klant zich niet houdt aan de ethische gedragscode zoals gesteld, of indien de klant deze overeenkomst niet naleeft.

8.7 Eventuele klachten met betrekking tot facturatie moeten schriftelijk en aangetekend worden ingediend binnen 10 kalenderdagen na de verzending van de betreffende factuur, anders vervalt het recht op klachten met betrekking tot die specifieke factuur.


Artikel 9. Annulering door de klant

9.1 Grenzeloos Gastvrij hanteert een menselijke aanpak bij annuleringen en streeft te allen tijde naar een oplossing die gunstig is voor zowel de klant als de organisatie.

9.2 Het verplaatsen van live sessies is in de meeste gevallen mogelijk zonder extra kosten. Grenzeloos Gastvrij zal zich inspannen om samen met de klant een alternatieve datum te vinden voor de afspraak. Indien Grenzeloos Gastvrij kosten heeft moeten maken, bijvoorbeeld voor locatiehuur, worden deze kosten aan de klant doorberekend.

9.3 Bij annulering van live sessies gelden specifieke regels. Tot 14 dagen voor aanvang van de sessie wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

9.4 Voor online lidmaatschappen geldt dat het opzegtermijn overeenkomt met de gekozen optie. Een maandelijks lidmaatschap kan maandelijks worden opgezegd. Bij opzegging is de klant verplicht om de lopende maand plus de eerstvolgende maand te betalen. Bij een jaarlijks lidmaatschap dient de opzegging ten minste 60 dagen voor het einde van het lopende lidmaatschapsjaar te worden gedaan.

9.5 Bij online aankopen van producten is annuleren niet mogelijk. Als een aangeschaft product niet voldoet aan de verwachtingen die Grenzeloos Gastvrij heeft gecreëerd, kan de klant een klacht indienen via info@grenzeloos-gastvrij.com. In dat geval zal gezamenlijk naar een passende oplossing worden gezocht.


Artikel 10. Annulering door Grenzeloos Gastvrij

10.1 Indien Grenzeloos Gastvrij om welke reden dan ook genoodzaakt is een lidmaatschap, evenement, training, workshop, cursus of andere activiteit te annuleren, zal zij de klant onmiddellijk op de hoogte stellen. In dergelijke gevallen zal het reeds betaalde inschrijfgeld voor het betreffende lidmaatschap of de activiteit volledig worden terugbetaald aan de klant, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Bij annulering van een live sessie door Grenzeloos Gastvrij heeft de klant de keuze om de overeenkomst te verplaatsen naar een alternatieve datum of om een volledige terugbetaling van het inschrijvingsbedrag te ontvangen. Grenzeloos Gastvrij zal zich inspannen om samen met de klant een passende oplossing te vinden en eventuele gemaakte kosten eerlijk en transparant af te handelen.


Artikel 11. Intellectuele Eigendommen

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de aangeboden en/of ontwikkelde producten en/of diensten van Grenzeloos Gastvrij blijven volledig eigendom van Grenzeloos Gastvrij. Dit omvat onder andere auteursrechten, merkrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de diensten, producten, materialen, content, en andere informatie die door Grenzeloos Gastvrij worden aangeboden.

11.2 Het is de klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de diensten, producten, content of materialen, of een gedeelte daarvan, te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden, openbaar te maken, te wijzigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te decomprimeren, te reverse-engineers of op andere wijze te verveelvoudigen, te distribueren, of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grenzeloos Gastvrij.

11.3 De klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de diensten en producten, een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die direct verbonden zijn aan de aangeschafte diensten en producten. Dit gebruiksrecht is strikt beperkt tot het beoogde gebruik van de aangeschafte diensten en producten en omvat geen enkel recht om deze eigendomsrechten op enigerlei wijze te exploiteren anders dan uitdrukkelijk toegestaan onder deze voorwaarden.

11.4 Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding van intellectuele eigendomsrechten van Grenzeloos Gastvrij te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken. Het is de klant evenmin toegestaan om inbreuk te maken op of afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Grenzeloos Gastvrij, waaronder begrepen het registreren of gebruiken van domeinnamen, handelsnamen, merken, logo's, slogans of andere identificatiemiddelen die lijken op of identiek zijn aan de intellectuele eigendomsrechten van Grenzeloos Gastvrij.

11.5 Eventuele inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Grenzeloos Gastvrij kan leiden tot juridische stappen en schadevergoedingseisen namens Grenzeloos Gastvrij.


Artikel 12. Overmacht

12.1 Grenzeloos Gastvrij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) Een tekortkoming van externe hostingproviders en toeleveranciers van Grenzeloos Gastvrij.

b) Onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

c) Belemmeringen als gevolg van de door de klant gebruikte hardware/software of de door deze gebruikte technische infrastructuur.

d) Brand, natuurrampen, ongevallen, of ziekte.

e) Door Grenzeloos Gastvrij onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Grenzeloos Gastvrij afhankelijk is.

f) Pandemieën, epidemieën of vergelijkbare noodsituaties.

12.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht om de overeenkomst schriftelijk of per e-mail te beëindigen zonder dat Grenzeloos Gastvrij gehouden is tot enige vergoeding van kosten of schade.

12.3 Indien Grenzeloos Gastvrij door beperkingen, belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd wordt om de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In dat geval heeft de klant geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente als gevolg van de opschorting. Grenzeloos Gastvrij zal zich echter inspannen om de klant zo goed mogelijk te informeren over dergelijke situaties en alternatieve oplossingen aan te dragen indien mogelijk.


Artikel 13. Privacy

13.1 Grenzeloos Gastvrij respecteert de privacy van de klant en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en de privacyverklaring die beschikbaar is op de website www.grenzeloos-gastvrij.com/privacyverklaring.

13.2 Persoonsgegevens die door de klant worden verstrekt, worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst en om de diensten en producten te leveren. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om de klant op de hoogte te houden van relevante informatie, updates en aanbiedingen.

13.3 De klant stemt in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

13.4 Grenzeloos Gastvrij neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

13.5 De klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via info@grenzeloos-gastvrij.com. Grenzeloos Gastvrij zal binnen een redelijke termijn reageren op dergelijke verzoeken, conform de geldende wetgeving.

13.6 De klant erkent en stemt ermee in dat bepaalde persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden, zoals externe hostingproviders en toeleveranciers, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van diensten en producten.

13.7 De klant begrijpt dat het gebruik van het leerplatform en de community bepaalde persoonsgegevens kan blootleggen aan andere deelnemers. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om geen vertrouwelijke informatie te delen via deze kanalen.


Artikel 14. Advisering en Kennisdeling

14.1 Eventuele klachten over de dienstverlening en/of een product dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of uiterlijk 7 dagen na een training, workshop, cursus of live sessie. Grenzeloos Gastvrij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebreken van derden, zoals bijvoorbeeld de trainingslocatie.

14.2 Grenzeloos Gastvrij behoudt zich het recht voor om een klant de toegang tot een training, workshop, cursus, event of live sessie te weigeren indien de klant zich niet houdt aan de gedragsregels en richtlijnen die tijdens deze activiteiten gelden.

14.3 De aansprakelijkheid van Grenzeloos Gastvrij is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid". In geen geval zal Grenzeloos Gastvrij aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade.

14.4 Geschillen die voortkomen uit of verband houden met de dienstverlening en kennisdeling van Grenzeloos Gastvrij zullen in eerste instantie worden getracht op te lossen via onderhandelingen tussen de partijen.

14.5 Indien het geschil niet binnen een redelijke termijn via onderhandelingen kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan bemiddeling of arbitrage, volgens de regels en procedures die zijn vastgesteld door een onafhankelijke bemiddelings- of arbitrage-instantie.

14.6 Voor geschillen die niet via bemiddeling of arbitrage kunnen worden opgelost, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Utrecht bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

14.7 Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op de activiteiten van Grenzeloos Gastvrij en de geschillen die daaruit voortvloeien.

14.8 Elke inschrijving of aankoop betekent de aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.grenzeloos-gastvrij.com.


Artikel 15. Opschorting bij Wanbetaling

15.1 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, behoudt Grenzeloos Gastvrij zich het recht voor om de toegang tot diensten en producten op te schorten totdat de betaling volledig is ontvangen. Gedurende de opschortingsperiode behoudt Grenzeloos Gastvrij het recht om de klant geen nieuwe materialen, diensten of toegang tot het leerplatform en de community te verstrekken.

15.2 Tijdens de opschortingsperiode blijven de betalingsverplichtingen van de klant onverminderd van kracht. De klant heeft echter geen recht op compensatie of restitutie voor de periode waarin de toegang tot de diensten en producten is opgeschort.

15.3 Zodra de betaling volledig is ontvangen, zal Grenzeloos Gastvrij de toegang tot de diensten en producten weer herstellen, tenzij er sprake is van andere schendingen van de algemene voorwaarden die een verdere opschorting rechtvaardigen.

15.4 Eventuele kosten die Grenzeloos Gastvrij heeft moeten maken als gevolg van de opschorting, zoals administratieve kosten, zullen aan de klant worden doorberekend. Grenzeloos Gastvrij zal de klant voorafgaand aan het herstellen van de toegang informeren over de kosten die aan de opschorting zijn verbonden.


Artikel 16. Beëindiging bij Herhaalde Schending

16.1 Grenzeloos Gastvrij behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de klant te beëindigen als de klant herhaaldelijk in strijd handelt met de algemene voorwaarden.

16.2 Voordat tot beëindiging wordt overgegaan, zal Grenzeloos Gastvrij de klant schriftelijk op de hoogte stellen van de herhaalde schendingen en een redelijke termijn bieden om deze schendingen te corrigeren. Indien de klant binnen de gestelde termijn geen adequate maatregelen neemt om de schendingen te verhelpen, behoudt Grenzeloos Gastvrij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

16.3 In geval van beëindiging op grond van herhaalde schending, behoudt Grenzeloos Gastvrij zich het recht voor om de klant de toegang tot de diensten, het leerplatform en de community permanent te ontzeggen. De klant heeft in dit geval geen recht op restitutie van enige betaalde vergoedingen.

16.4 Indien de klant na beëindiging op grond van herhaalde schending opnieuw een overeenkomst wenst aan te gaan met Grenzeloos Gastvrij, is Grenzeloos Gastvrij gerechtigd om aanvullende voorwaarden op te leggen en/of extra maatregelen te nemen om toekomstige schendingen te voorkomen.


Artikel 17. Beperking van Aansprakelijkheid

17.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Grenzeloos Gastvrij niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, inclusief gederfde winst, omzet, gegevens of gebruik, die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de diensten, producten of informatie.

17.2 Grenzeloos Gastvrij is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het vertrouwen van de klant in enige informatie die via de diensten of het leerplatform wordt verstrekt, noch voor enige schade die voortvloeit uit eventuele technische storingen, onderbrekingen, vertragingen of fouten in de diensten.

17.3 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Grenzeloos Gastvrij jegens de klant voor alle vorderingen, acties of aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, de diensten, producten of informatie, het bedrag van de door de klant aan Grenzeloos Gastvrij betaalde vergoedingen overtreffen.

17.4 De beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel zijn ook van toepassing op de bestuurders, medewerkers, vertegenwoordigers en derden waarmee Grenzeloos Gastvrij samenwerkt.

17.5 Niets in deze algemene voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Grenzeloos Gastvrij, of voor aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van Grenzeloos Gastvrij beperkt tot het minimale bedrag dat wettelijk is toegestaan.


Artikel 18. Geschillenbeslechting

18.1 In geval van geschillen of controverses die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, de diensten, producten of informatie, zullen de partijen zich inspannen om het geschil in eerste instantie op te lossen door middel van goede-faith-onderhandelingen. Hiertoe kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van bemiddeling of andere alternatieve vormen van geschillenbeslechting.

18.2 Als het geschil niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost door onderhandelingen, zullen de partijen trachten het geschil voor te leggen aan bemiddeling of arbitrage volgens de regels en procedures die zijn vastgesteld door een erkende bemiddelings- of arbitrage-instantie. Beide partijen zullen zich inzetten om deel te nemen aan dit proces en zullen de beslissingen van de bemiddelaar of arbiter naleven.

18.3 Ondanks het bovenstaande behouden de partijen het recht om een gerechtelijke procedure te starten voor geschillen waarvoor bemiddeling of arbitrage niet geschikt is, zoals voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen of andere urgente juridische stappen.

18.4 De keuze voor bemiddeling, arbitrage of gerechtelijke procedure zoals beschreven in dit artikel laat de partijen onverlet om samen te werken om een minnelijke schikking te bereiken op basis van eerlijke en redelijke onderhandelingen.

18.5 In het geval van een gerechtelijke procedure zijn uitsluitend het vrederecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement Utrecht bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Artikel 19. Toepasselijk Recht

19.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Grenzeloos Gastvrij en de klant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

19.2 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, de diensten, producten of informatie zal worden beheerst door het Nederlandse recht, zonder inachtneming van de conflicterende wettelijke bepalingen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

19.3 Voor zover toegestaan door de wet, zullen geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, de diensten, producten of informatie uitsluitend worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in het arrondissement Utrecht, Nederland.


Artikel 20. Nietigheid van Bepalingen

20.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of in strijd met de wet wordt bevonden, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

20.2 In geval van ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid of strijdigheid van een bepaling, zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de ongeldige, niet-afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een geldige, afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

20.3 Indien de vervanging van de ongeldige, niet-afdwingbare of strijdige bepaling niet mogelijk blijkt te zijn, zullen partijen gezamenlijk streven naar een passende oplossing om de oorspronkelijke intentie van de bepaling te effectueren binnen de grenzen van de wet.


Artikel 21. Klachtenprocedure

21.1 Grenzeloos Gastvrij streeft ernaar om hoogwaardige diensten en producten aan te bieden. Mocht je echter een klacht hebben over onze dienstverlening of producten, dan verzoeken wij je dit schriftelijk kenbaar te maken.

21.2 Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Grenzeloos Gastvrij via het e-mailadres vermeld op de website www.grenzeloos-gastvrij.com. Vermeld hierbij duidelijk de aard van de klacht, relevante gegevens en contactinformatie.

21.3 Grenzeloos Gastvrij zal binnen een redelijke termijn reageren op de ingediende klacht, normaliter binnen 14 dagen na ontvangst. Wij zullen ons uiterste best doen om de klacht zo spoedig en effectief mogelijk op te lossen.

21.4 Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, hebben beide partijen het recht om het geschil voor te leggen aan bemiddeling of arbitrage volgens de regels en procedures die zijn vastgesteld door [specificeer de bemiddelings- of arbitrage-instantie].


Artikel 22. Elektronische Communicatie

22.1 Grenzeloos Gastvrij maakt gebruik van elektronische communicatie als een geldige vorm van interactie en correspondentie met de klant.

22.2 De klant stemt ermee in dat alle communicatie, kennisgevingen, facturen, overeenkomsten en andere informatie die Grenzeloos Gastvrij wettelijk verplicht is te verstrekken, elektronisch aan de klant kunnen worden verstrekt via het opgegeven e-mailadres of via de website van Grenzeloos Gastvrij.

22.3 Elektronische communicatie wordt beschouwd als ontvangen op de dag van verzending, tenzij anders vermeld in de communicatie.


Artikel 23. Overdracht van Rechten en Verplichtingen

23.1 De klant stemt ermee in dat hij geen rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij zal overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grenzeloos Gastvrij.

23.2 Grenzeloos Gastvrij behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst over te dragen aan een dochteronderneming, gelieerde onderneming of een derde partij bij een fusie, overname, verkoop van activa, reorganisatie, of andere soortgelijke transactie. De klant wordt op de hoogte gesteld van dergelijke overdrachten via de gebruikelijke communicatiekanalen van Grenzeloos Gastvrij.


Artikel 24. Contactgegevens

24.1 Voor communicatie over deze voorwaarden kan de klant contact opnemen via contactgegevens op www.grenzeloos-gastvrij.com.


Algemen Voorwaarden Grenzeloos Gastvrij